031 663 523, 030 220 100 info@belita.si

Splošni pogoji

Pogoji poslovanja in uporabe

Splošni pogoji poslovanja podjetja Belita storitve d. o. o. (v nadaljevanju Belita) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ti pogoji predpisujejo pravila poslovanja s podjetjem Belita.

Podatki o podjetju

Belita storitve d. o. o.

Lokovica 20c

3325 Šoštanj

Telefon: 030 220 100

e-naslov: info@belita.si

spletni naslov: www.belita.si

Matična številka: 6179991000

Davčna številka: SI44878575

Datum vpisa podjetja v sodni register: 19. 6. 2012

Splošno poslovanje

DDV

Splošna stopnja DDV je 22 %, znižana stopnja DDV je 9,5%. V primeru da je naročnik davčni zavezanec, mora posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru podjetje ne priznava kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

Naročila in plačilni pogoji

Izdelke lahko uporabniki naročajo preko spletne trgovine, e-pošte (e-naslov: info@belita.si), osebno na sedežu podjetja ali preko zastopnikov podjetja..

Naročene izdelke izdamo oz. pošljemo po pošti po prejemu nakazila plačila na transakcijski račun podjetja.

Pri naročilu je lahko omejitev minimalne količine odvisna tudi od originalnega minimalnega pakiranja. Pakiranje je razvidno pri izdelku v spletni trgovini.

Kupci

Kupcem po Zakonu za vsako storitev Belita izstavi račun za opravljeno storitev. Izstavljen račun podjetje izda takoj oz. najkasneje v 8. dneh po v celoti opravljeni storitvi.

Plačilo storitev

Kupec takoj poravna opravljeno storitev. V primeru, da je drugače dogovorjeno lahko kupec poravna storitev ali kupljen izdelek po izstavitvi računa. V kolikor podjetje Belita kupcu izstavi več računov prejeta plačila najprej pokrijejo najstarejše zapadli račun.

V primeru neplačila s strani kupca bo kupcu podjetje Belita največ dvakrat na mesec pozvala dolžnika k plačilu zapadlih obveznosti. Za pošiljanje obvestil bo dolžniku podjetje zaračunalo znesek upravljanja terjatev, ki je določen v ceniku podjetja.

Kupec ima možnost reklamacije računa v 8 dneh po izstavitvi računa.

Prodaja po principu konsignacije

Podjetje Belita (konsignant) se lahko z drugimi podjetji (v nadaljevanju konsignatar) dogovori o prodaji njenih izdelkov po principu konsignacije.

Prodaja

Konsignatar je dolžan posle prodaje opraviti kot dober gospodar v skladu s ceniki konsignanta, ki je priloga pogodbe oz. so objavljeni na spletnih straneh naročnika oz. v spletni trgovini: http://store.belia.si. Konsignant blaga ne sme prodati pod ceno ali nad ceno iz cenika, razen v primeru da je drugače določeno.

V primeru prodaje izdelkov nad ceno izdelka lahko konsignant izstavi račun za vso dobavljeno blago, ki je na zalogi pri izvajalcu.

V primeru prodaje izdelka pod ceno konsignant izstavi račun za višino prodajne cene zmanjšane za rabat. Razliko do prodane cene krije konsignatar.

Rabat pri prodaji

Konsignant se zaveže plačati konsignatarju provizijo. Splošna (začetna) provizija znaša 25 % se mesečno usklajuje oz. dogovarja. Višina provizije in drugi pogoji so opredeljeni v pogodbi in aneksih k pogodbi.

Konsignant ima dnevne, tedenske in mesečne akcije za določene izdelke. Za izdelke v akciji konsignant določi poseben popust v višini vsaj 20 %. Za izdelke v akciji je konsignatar upravičen do enotne provizije v višini 15 % ne glede na določbe v pogodbi ali aneksih.

Poročanje o prodaji

Konsignatar je dolžan konsignanta enkrat mesečno obvestiti o realiziranem poslu prodaje. Dogovorjen datum za obveščanje je vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec.

Varovanje blaga

Konsignatar se zavezuje, da bo:

• varoval naročnikovo blago pred vsemi nevarnostmi in ga primerno skladiščil,

• ves čas pogodbenega razmerja skrbel za to, da bodo tretje osebe sklepale posle z naročiteljem in

• v zvezi s sklepanjem poslov posredoval med naročiteljem in tretjimi osebami.

Konsignatar bo vodil ažurno materialno evidenco o blagu na tako, da lahko kadarkoli na zahtevo konsignanta dostavi podatke o kvalitativnem in kvantitativnem stanju blaga.

Konsignatar se zavezuje, da bo pri izvrševanju pogodbe ravnal pošteno in v dobri veri in da bo s to pogodbo prevzete posle opravljal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v skladu z naročiteljevimi interesi.

Poškodovanje blaga

V primeru, da konsignatar poškoduje blago ga mora v celoti poravnati. Konsignant konsignatarju v primeru poškodovanega blaga obračuna enak rabat ko je bilo dogovorjeno.

Vračilo blaga

Konsignatar lahko kadarkoli vrne blago konsignantu. Kadar konsignatar po lastni želji ob določenem datumu in uri vrne blago konsignantu je dolžan sam kriti stroške vračila.

Blago, ki je vrnjeno konsignant mora biti:

 • v originalni embalaži,
 • embalaža ne sme biti poškodovana,
 • blago ne sme biti poškodovano.

V primeru, da ima blago rok trajanja mora konsignatar vrniti blago vsaj 14 dni pred potekom roka trajanja.

V kolikor blago ne ustreza pogojem vračila stroške blaga krije izvajalec. Konsignant mu prizna dogovorjen rabat.

Objava na spletnih straneh

Konsignatar se strinja, da naročnik na svojih spletnih straneh, spletni trgovini in drugih medijih oglašuje dogovorjene storitve iz pogodbe in aneksov k tej pogodbi. Oglaševanje ne bremeni konsignatarja, razen če je drugače dogovorjeno.

Dobava novega blaga

Konsignant lahko zadrži nadaljnjo dobavo blaga v primeru, da konsignatar ni plačal že zapadlih računov.

Last blaga

Blago, ki ga ima konsignatar v svojih prostorih je last konsignanta. Konsignant si pridržuje pravico zeti blago iz prostorov konsignatar v naslednjih primerih:

 • konsignatar je kršil oz. ni upošteval teh splošnih pogojev poslovanja,
 • konsignatar ni plačal že zapadlih računov,
 • konsignatar blaga ni dal v prodajo,
 • konsignatar z blagom ne ravna ustrezno.

Konsignant bo blago prevzelo v originalni in nepoškodovani embalaži. Za blago, ki ni dostopno oz. ga konsignant ni mogel prevzeti ali je bilo prodano bo konsignant izstavil konsignatarju račun.

V primeru prevzema blaga konsignant ne odgovarja za kakršnokoli škodo.

Varovanje osebnih podatkov

Za opravljanje nakupnega postopka je nujna registracija kupca na spletni strani ponudnika. Registracijo lahko kupec opravi na spletni strani pod delom Prijava. Osebni podatki registriranih kupcev bo ponudnik obravnaval zaupno, jih skrbno varoval in v nobenem primeru posredoval tretji osebi, razen če tako določa zakon. Podatki ne bodo nikoli zlorabljeni na kakršen koli način. Ponudnik bo pridobljene podatke uporabljal za nemoteno izvedbo nakupnega postopka, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletne strani in izdelkov. Komunikacija z uporabniki: Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila oz. brezplačna sms sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

 • pošiljatelj bo jasno razviden,

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Uporabnik se lahko v vsakem trenutku odjavi od oglasnih sporočil na objavljen e-naslov. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval. Sms oglasna sporočila, ki jih uporabnik prejme, so zanj brezplačna.

Kakovost

Za izdelke, ki jih kupec naroči pri nas velja garancijski rok, kot ga določa proizvajalec.

Za izdelke, ki jih proizvaja podjetje Belita velja garancija kakovosti. Vezenje opravimo samo na izdelke naše izdelave oz., kupljene pri nas.

Izjemoma vezemo tudi na vaše izdelke, vendar le v primeru, da jih podjetje Belita nima v ponudbi. Z vašimi izdelki se ravna kot dober gospodar. V primeru morebitnih poškodb pri vezenju podjetje Belita ne more povrniti njihove vrednosti. Prav tako pri vaših izdelkih ne ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku, ki bi nastale kot posledica vezenja. Za obstojnost vezenja na prinešene izdelke ne jamčimo.

Pri podjetju Belita opravljamo storitev od izdelave oz. nabave izdelkov do vezenja. Za ta opravljen posel prevzamemo 100 % odgovornost.

Dobavni roki

Dobavni rok za izdelke, ki so na zalogi je 1-3 delovne dni.

Dobavni rok za vezenje na izdelke je od 2 do 14 delovnih dni. Dobavni rok je odvisen od možnosti vezenja in zaloge sukancev.

Dobavni rok za izdelke, ki niso na zalogi je sproti dogovorjeno glede na zahtevnost in količino.

Kupec se lahko odloči za različne dobave izdelkov:

 • prevzem na sedežu podjetja,

 • preko Pošte Slovenije – stroške krije kupec po ceniku Pošte Slovenije,

 • dostava na naslov kupca – po ceniku.

Možnost pritožbe

Podjetje Belita omogoča kupcem možnost reklamacije ne glede na izdelek ali storitev, ki jo je opravilo podjetje, ki jo mora kupec pisno podati na sedež podjetja najkasneje v roku 8. dni po opravljeni storitvi oz. 8 dni po izstavitvi računa.

V primeru, da izdelek ali storitev vsebujeta napako, ga lahko vrnete. Izdelek bomo popravili ali zamenjali. Reklamacije upoštevamo izključno ob vrnitvi izdelkov oz. izdelkov z napako v originalni (lahko odprti) embalaži, v roku 8 dni po najavi reklamacije. Zakonsko predvideni čas za najavo reklamacije ali odstopa od pogodbe je 8 dni, z zapisom reklamacijskega zapisnika.

Reklamacija ne velja za izvezeno blago, v kolikor storitev ni bila naročena pri nas. Na morebitne napake v katalogu drugih dobaviteljev in možna manjša odstopanja blaga po obliki, velikosti, materialu, barvi … ne moremo vplivati, zato zanje ne odgovarjamo in niso predmet reklamacije.

Pri naročilu blaga po željah kupca kupec ne more vrniti naročenega blaga.

Ob naročilu izdelkov z vezenjem po lastnih željah (unikatov oziroma vezenju po naročilu) bodite pozorni, da naročite pravilne velikosti izdelkov. Reklamacij vezenja, ki je izdelan po potrjenem delovnem nalogu in/ali vzorcu, ne moremo upoštevati. Prav tako vračila ali menjava zvezenih izdelkov ni mogoča, saj gre za unikatne izdelke, vezene prav posebej za kupca.

Reklamacije zaradi napak v blagu sprejemamo izključno ob predložitvi reklamiranega blaga v celoti in reklamacijskega zapisnika.

Kupec krije stroške vračila blaga. V primeru, da blaga ni možno vrniti po pošti kupec krije enake stroške po ceniku kot je dostava blaga na naslov kupca – dostava s strani podjetja Belita.

V primeru, da kupec odstopa od pogodbe – naročila blaga mora to sporočiti podjetju Belita z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnika prejeto blago vrniti ali izroči podjetju oziroma osebi, ki jo spletna trgovina pooblasti za prevzem blaga, in sicer mora potrošnik to storiti nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Upoštevati je potrebno, da v nekaterih primerih kupec ne more odstopiti od pogodbe (primer izdelave unikatnih izdelkov samo za kupca). V primeru odstopa od pogodbe se podjetje Belita zaveže, da bo kupcu vrnilo kupnino, brez stroškov pošiljanja, v roku 14. dni od prejema vrnjenega blaga.

Odstop od pogodbe ni možen, kot je že opisano v splošnih pogojih in tudi v naslednjih primerih:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

 • o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

 • o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

 • o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahkodostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

 • sklenjenih na javnih dražbah;

 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima

 • potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

 • o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe,

 • zamuda roka za odstop,

 • poškodovana ali odprta embalaža,

 • uporabljeno blago.

Nadomestilo škode

Uporabnik soglaša, da podjetja Belita d.o.o., njegovih podružnic, njihovih partnerjev, njihovih odgovornih oseb, zaposlenih in pogodbeno zaposlenih ne bo imel za odgovorne za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo SIS.

Prekinitev poslovnega sodelovanja

Podjetje lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Podjetje si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli dostopa ali uporabniškega računa uporabnika v primeru aktivnosti uporabnika, za katerega podjetje po objektivni ali subjektivni oceni ugotovi, da ne spoštuje splošne in posebne pogoje.

Spletna trgovina

Spletno trgovino http://shop.belita.si upravlja podjetje

Felis vezenine d. o. o.

Lokovica 20c

3327 Šmartno ob Paki

Telefon: 030 220 100

e-naslov: info@belita.si

spletni naslov: www.belita.si

Matična številka: 6287336000

Davčna številka: 77468520

Datum vpisa podjetja v sodni register: 3. 1. 2013

Spletno trgovino http://trade.belita.si upravlja podjetje

Belita storitve d. o. o.

Lokovica 20c

3327 Šmartno ob Paki

Telefon: 030 220 100

e-naslov: info@belita.si

spletni naslov: www.belita.si

Matična številka: 6179991000

Davčna številka: SI44878575

Datum vpisa podjetja v sodni register: 19. 6. 2012

Cene, davki in pristojbine

Podjetje Belita upravlja z dvema spletnima trgovinama:

 • http://shop.belita.si, ki je namenjena prodaji fizičnim osebam. V tej trgovini so vse cene izražene v EUR z DDV.

 • http://trade.belita.si, ki je namenjena pravnim osebam. V tej trgovini so vse cene izražene v EUR brez DDV.

Cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo glede na velikost, barvo in količino naročenih izdelkov. Cene za posamezne izdelke ali storitve so že pripravljene in določene v spletni trgovini.

V kolikor v spletni trgovini cena za določeno storitev ni določena lahko uporabnik (fizična ali pravna oseba) podjetje Belita zaprosi za pripravo ponudbe in mora posredovati vse podatke, ki vplivajo na ceno.

Vse cene so oblikovane za plačilo po predračunu. Popusti za plačilo so že zajeti v ceni.

Nakup v spletni trgovini

Nakup v spletni trgovini se opravi z izbiro izdelkov in dadajanjem le-teh v košarico. Z izbiro izdelkov v košarici kupec opravi nakup s klikom na gumb “Na blagajno”. Sledi 5 stopenjski postopek do plačila izdelkov oz. storitev. V zadnjem koraku kupec potrdi naročilo in tako opravi nakup.

Nakup je kupcu vedno na voljo v spletni trgovini v zavihku “Zgodovina in podrobnosti mojih naročil”.

Napake v naročilu lahko kupec tekom naročanja popravi. V kolikor je naročilo že oddano lahko kupec za možnost spremembe naročila kontaktira podjetje Belita.

Splošni pogoji so na voljo samo v Slovenskem jeziku.

V primeru nakupa preko spletne trgovine velja 100 % predplačilo.

Drugi nakupi

Plačilni pogoji se definirajo z vsako stranko posebej.

Spletne strani

Podjetje Belita upravlja z različnimi domenami (več na www.belita.si). Z uporabo spletnih strani (v nadaljevanju SIS) uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo spletnih strani v skladu z njimi. Pravica uporabe spletnih strani je osebna in se ne more prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Ob registraciji v SIS uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo uporabnik pridobi pravico do uporabe storitev SIS.

Uporabnik sam je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo.

Uporabnik je seznanjen, da lahko občasno pride do začasne prekinitve uporabe SIS zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov. Prav tako si podjetje pridržuje pravico rednega vzdrževanja SIS in v tem času morda SIS ne bo na voljo uporabnikom (začasno nedostopen ali izključen).

Podjetje ni odgovorno za kakršnokoli izgubo podatkov uporabnika, ki lahko nastane med prenosom podatkov preko omrežja Internet.

Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli določeno storitev doda ali odstrani brez omejitev.

Upravljavec spletne strani, podjetje Belita, stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na svojih spletnih straneh. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, prosimo, da nam to sporoči na naš elektronski naslov info@belita.si ali pa na telefon (030) 220 100.

Podjetje Belita, ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh.

Objavljene fotografije so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe in cen brez napovedi.

Spreminjanje pogojev

Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine, doda ali spremeni kateregakoli od navedenih splošnih ali drugih posebnih pogojev uporabe. Uporabnikom svetujemo, da redno prebirajo vse dokumente, da bi bili obveščeni o spremembah. V kolikor pride do sprememb teh dokumentov in od tega trenutka še naprej uporabljate SIS, pomeni, da se strinjate s temi spremenjenimi postavkami, ki so trenutno veljavne. Vsaka sprememba ali izbris postavke začne veljati takoj, ko je objavljena na SIS.

Intelektualna lastnina

Vse gradivo na SIS je v izključni lasti uporabnika, ki je gradivo objavil. Vsako kopiranje, prepošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja lastnika je strogo prepovedano. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

SIS vsebuje gradivo, kot je besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Podjetje je nosilec avtorskih pravic v zvezi z načinom organizacije in vzpostavljanja te vsebine.

Uporabnik ne sme izvajati aktivnosti, ki so v nasprotju z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Podjetje ni obvezano k obveščanju uporabnikov ali je določen material predmet avtorskih pravic, ampak je  odgovoren uporabnik .

Z objavo materialov na kateremkoli javno dostopnem delu SIS uporabnik zagotavlja, da se pravice teh materialov prenesejo podjetju Belita d. o. o. Uporabnik dovoljuje brezplačno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, modifikacijo, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takšnega materiala (delno ali v celoti) na območju vsega sveta. Uporabnik dovoli tudi drugim uporabnikom pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala za lastne potrebe.

Pogoji, navedeni v tem dokumentu, veljajo v korist podjetja Belita d. o. o., vseh njenih podružnic, povezanih družb in pogodbenih družb.

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

Uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba SIS izključno njegova odgovornost. Podjetje se bo trudilo, da bo sistem deloval non-stop (24/7) vendar ne more zagotoviti da bo delovalo neprekinjeno ali da bo prišlo do napak zaradi višje sile Podjetje ne jamči za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo SIS.

Prav tako podjetje ne jamči za storitve in blago, ki je bili prodano ali posredovano preko sistema SIS. Uporabnik potrjuje, da podjetje ni odgovorno za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih uporabnikov ali tretjih oseb in da tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica navedenega prevzema uporabnik sam.

Podjetje ali druga fizična ali pravna oseba, ki je kot uporabnik SIS v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletnih strani. Uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino in uporabo SIS.

Poleg predhodno navedenih pogojev podjetje, njegove podružnice ali partnerji, ki uporabljajo SIS, ne bodo odgovorni niti za kakršnekoli napake, netočnostI ali druge pomanjkljivosti, neustreznostI ali neizvirnostI informacij, ki se nahajajo na SIS, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršno koli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do uporabnika, ne za kakršna koli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršne koli izgube tretje osebe, vključno z izgubljenim dobičkom.

Podjetje ni odgovorno za kakršno koli vsebino, ki jo uporabnik objavi na svojih spletni strani. Kakršna koli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena s strani podjetja. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna.

Nadzor

Podjetje si pridržuje pravico do nadzora nad vsebinami. Hkrati pa ta pravica ni obveznost nadzora. Podjetje si tako pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj ali ki, se mu objektivno ali subjektivno zdijo vprašljiva.

Zasebnost

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z različnimi oblikami zasebnosti. Osnovni tipi zasebnosti so: osebno, zasebno in javno.  Vse razprave, ocene, komentarji, sporočila, skratka vse aktivnosti uporabnik sam klasificira v določen tip zasebnosti.

Podjetje ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, tudi ne nosi nobenih odgovornosti v zvezi s to komunikacijo.

Objavljeni komentarji in druga sporočila oz. informacije uporabnika na SIS uporabnik prenese na podjetje pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene.

Vsebina tretjih strani

Podjetje je le distributer in ne izdajatelj ali avtor vsebin, ki jih pridobivajo uporabniki (tretje osebe). Zato podjetje, nima uredniškega nadzora nad objavljeno vsebino. Vse objave, mnenja, nasveti, sporočila, storitve, ponudbe, objavljene s strani uporabnikov prihajajo s strani uporabnikov, in ne s strani podjetja. Uporabniki so v tem primeru avtorji vsebin.

Vsebine SIS predstavljajo informacije uporabnikov, ki se prenašajo do drugih uporabnikov. Podjetje ne preverja in odobrava objave sporočil, informacij, mnenj … s strani uporabnikov in zato tudi ne more biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli sporočila, informacije, mnenja …

Pod nobenim pogojem podjetje ni odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi zanašanja uporabnika na sporočila, informacije, mnenja …, prejete preko SIS. Uporabnik na lastno odgovornost oceni točnost, popolnost ali uporabnost katerega koli sporočila, informacije, mnenja …

Odgovornost

Upravljavec spletnih strani, podjetje Belita storitve d.o.o., stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na svojih spletnih straneh pod domenami: belita.si, camouflage.si, leenia.si, leenia.com, leenia.eu in vsemmi njenimi poddomenami. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@belita.si ali pa na telefonobjavljen na spletnih straneh podjetja.

Podjetje Belita storitve d.o.o., ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh.

Objavljene fotografije in barve so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe in cen brez napovedi.

Vezenje

Za vse izdelke, naročene pri nas, velja garancija kakovosti. Vezemo na naše in tudi vaše izdelke. Z vašimi izdelki bomo ravnali kot dober gospodar, vendar vam v primeru morebitnih poškodb pri vezenju vam njihove vrednosti ne moremo povrniti. Prav tako pri vaših izdelkih ne garantiramo za obstojnost vezenja in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku, ki bi nastale kot posledica vezenja.

Za vsako naročilo izdamo opis dela, na katerem so jasno opredeljeni vsi pomembni podatki o vezenju. Prosimo vas, da opis dela podrobno pregledate in nas o morebitnih napakah obvestite. Potrjeni opisi dela je merodajen.

Dobava

Dobavni rok za izdelke in vezenje je od 2 do 14 dni, če so izdelki iz material normalno dobavljivi, oziroma kot je sproti dogovorjeno glede na zahtevnost in količino.

Strošek dobave krije kupec. Pri strošku dobave veljajo popusti, ki so posebej opredeljeni.

Reklamacije

V kolikor dobite naš izdelek z napako, ga lahko vrnete. Izdelek bomo popravili ali zamenjali. Reklamacije upoštevamo izključno ob vrnitvi celotne količine vezenih ali nevezenih izdelkov oz. izdelkov z napako v originalni (lahko odprti) embalaži, v roku 30 dni po najavi reklamacije. Zakonsko predvideni čas za najavo reklamacije ali odstopa od pogodbe je 14 dni, z zapisom reklamacijskega zapisnika.

Reklamacija ne velja izvezeno blago, v kolikor storitev vezenja ni bila naročena pri nas. Na morebitne napake v katalogu in možna manjša odstopanja blaga po obliki, velikosti, materialu, barvi … ne moremo vplivati, zato zanje ne odgovarjamo.

Ob naročilu izdelkov z vezenjem po lastnih željah (unikatov oziroma potiskov po naročilu) bodite pozorni, da naročite pravilne velikosti izdelkov. Reklamacij vezenja, ki je izdelan po vašem naročilu, ne moremo upoštevati. Prav tako vračila ali menjava vezenih izdelkov ni mogoča, saj gre za unikatne izdelke, potiskane prav posebej za vas.

Reklamacije zaradi napak v blagu sprejemamo izključno ob predložitvi reklamiranega blaga v celoti in kopije računa.

Barve vezenja

Barvne palete, ki so objavljene v katalogih, drugih tiskanih gradivih in na spletnih straneh se lahko razlikujejo od dejanskih barv sukancev za vezenje.

Razno

Sedež podjetja Belita d.o.o. se nahaja na naslovu Lokovica 20c, 3325 Šoštanj, v Republiki Sloveniji. Za morebitne pravne spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe SIS in drugih storitev, je pristojno sodišče v Velenju in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.